Ordningsregler

Dessa lokala ordningsregler är ett komplement till de lagar och föreskrifter som reglerar hyresgästens rättigheter och skyldigheter avseende boende i hyreslägenhet.
 

TVÄTTSTUGOR

Regler och anvisningar som finns anslagna i de gemensamma tvättstugorna ska följas.
För att tvätta i de gemensamma tvättstugorna måste varje hyresgäst boka tid.
I de gemensamma tvättstugorna är det inte tillåtet att tvätta för personer som inte tillhör det egna hushållet.
Hyresgäst skall städa tvättstugan innan det egna tvättpasset är slut.

 

ÖVRIGA ALLMÄNNA UTRYMMEN

Det är förbjudet att använda gemensamma utrymmen för annat än därför avsett ändamål.
Särskilt ska beaktas att inga saker får placeras i kommunikationsutrymmen såsom trapphus och källarkorridorer.
Det är förbjudet att låta husdjur vistas utan tillsyn i allmänna utrymmen.
Alla hyresgäster måste se till att dörrar till allmänna utrymmen hålls stängda och i förekommande fall låsta
Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen.

FORDONSTRAFIK & PARKERING

Parkering är endast tillåten på markerade p-platser.
Fordonstrafik inom bostadsområdet är endast tillåten i samband med i- och urlastning av gods samt vid i- och urstigning av
rörelsehindrad person varefter fordonet utan dröjsmål måste föras utanför området.
Vid körning inom bostadsområdet måste fordonet framföras med stor aktsamhet.
Inom bostadsområdet har gångtrafikanter alltid företräde framför motortrafik.
  

HUSDJUR

Hyresgäst är skyldig att hålla sitt husdjur under sådan uppsikt att ingen skada, sanitär olägenhet eller annan störning förekommer.
 

SOPHANTERING

Hyresgäst är skyldig att följa de anvisningar för sopsortering som finns anslagna vid sopstationerna.
Inga sopor får placeras utanför sopkärlen.
Hyresgäst är ansvarig för att transportera bort grovsopor så som möbler, elektronik mm till kommunens avfallsanläggning.