Uthyrningspolicy

I denna uthyrningspolicy redovisas hur Munkbo AB vägt samman ägarens direktiv att skapa ett attraktivt boende, kundernas behov av trygga boendemiljöer och lagstiftarens krav på affärsmässighet i tydliga riktlinjer för bolagets uthyrning.
 
Bolaget förmedlar sina bostäder i egen regi. Lediga lägenheter fördelas till personer som gjort en bostadsansökan och är registrerade i vår bostadskö, personer som omfattas av samarbetsavtal med kommunen eller enligt övriga överenskommelser.
 


Köregler
Den som söker lägenhet hos Munkbo AB registreras i bolagets bostadskö. Registreringen är personlig och kan inte överlåtas. Kötid räknas från registreringstillfället och nollställs när kontrakt undertecknats.

Sökande som inte är aktiv och minst var tolfte månad uppdaterar sin registrering stryks ur bostadskön. Ansökan förlängs med en ny 12-månadresperiod varje gång den sökande ändrar sina registreringsuppgifter eller genom kontakt med vår kundtjänst.
 
Sökande som blir erbjuden bostad men inte lämnar besked inom utsatt tid stryks ur bostadskön.

Sökande som tre gånger tackat nej till bostadserbjudanden som ligger inom ramen för ansökan förlorar sin plats i bostadskön och kötiden nollställs.Fördelningsprinciper
Den vanliga prioriteringsordningen vid fördelning av lediga lägenheter kan indelas i följande steg.

1. Evakuering och återflyttning
För bolagets hyresgäster som behöver evakueras i samband med renovering och underhåll.

2. Ekonomisk förtur för egna hyresgäster
En hyresgäst som hamnat i ekonomiskt trångmål på grund av väsentligt och varaktigt inkomstbortfall kan få förtur.

3. Medicinska förturer
Sökande i vår bostadskö som på grund av medicinska skäl är förhindrad att bo kvar i sin nuvarande bostad kan beviljas förtur.
Vi är dock mycket restriktiva med att behovspröva ansökningar, det krävs exeptionella orsaker för att bevilja medicinsk förtur.

4. Övriga förturer
Genom avtal mellan Munkbo AB och kommunen kan sökande beviljas förtur.

5. Externt sökande och omflyttningar
När en lägenhet är uppsagd och det inte föreligger förturer enligt p. 1-4 ovan skickas erbjudande till sökande i vår bostadskö. Bolaget har en gemensam kö för externa och interna sökande.


Uthyrningskriterier 
När en sökande sagt sig vara intresserad av en ledig lägenhet sker en prövning av den sökandes lämplighet. Utgångspunkten är att den sökande ska ha fyllt 18 år, ha stadigvarande inkomst som står i proportion till hyran, ha skött sina ekonomiska åtaganden och varit skötsam i tidigare boenden. 

Med inkomst menar vi följande: lön, a-kassa, sjukersättning, delpension, pension, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, underhållsbidrag/ underhållsstöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag, förlängt barnbidrag samt studiebidrag. Vi tar referenser från tidigare boende och kontrollerar kreditvärdighet.
 
Munkbo AB kan i särskilda fall kräva deposition motsvarande 2-6 månadshyror.Omflyttning
Hyresgäst kan ansöka om ny lägenhet direkt efter inflyttning, dock ska hyresgästen ha bott minst 9 månader i sin lägenhet innan omflyttning till annan lägenhet beviljas.
 

Direktbyte
Den som har ett förstahandskontrakt på en lägenhet har möjlighet att byta hyreskontrakt med en annan hyresgäst. Vid ett direktbyte av kontrakt behöver den andra parten inte ha kontrakt hos Munkbo AB. Du söker själv upp den person som du vill byta lägenhetskontrakt med. Vid ett direktbyte ska den nya hyresgästen godkännas av respektive hyresvärd. Enbart byten mellan hyresrätter godkänns. För att bytet ska godkännas ska beaktansvärda skäl finnas, såsom ändrade familjeförhållanden, arbete eller studier. För att godkännas ska de sökande sakna anmärkningar när det gäller hyresbetalningar och ordning samt inte häfta i skuld för obetalda reparationer

Överlåtelse
Hyresgäst som ansöker om att få överlåta en hyresrätt till närstående, ska styrka ett varaktigt sammanboende om minst tre år. Prövning av ny hyresgäst sker som vid nyuthyrning.


Korttidskontrakt
Ett korttidskontrakt fungerar som ett enmånadsavtal. Det används i huvudsak vid uthyrning i ombyggnadsprojekt eller för hyresgäster med betalningsförsummelser.


Uthyrning i andra hand
Uthyrning i andra hand är tillåtet för en begränsad period och ska alltid godkännas av hyresvärden.

Uppsägningstid
Uppsägningstiden är tre månader från nästkommande månadsskifte. Dödsbo har rätt att säga upp lägenheten med en månads uppsägningstid från nästkommande månadsskifte. Uppsägning ska alltid vara skriftlig och göras av samtliga kontraktsinnehavare.

 

Undantag
Avsteg från uthyrningspolicyn kan förekomma i vissa fall och beslutas av VD eller den som VD delegerat rätten till.